بخور زار

بخور زار

در راستای اجرای طلسمات بدون نجاست، همواره از ماده ای بنام بخور زار اسم برده میشود.

و اما بخور زار چیست؟ و کاربرد بخور زار در طلسمات موکلدار چگونه است؟

با یک مثال ساده اینگونه توضیح میدهیم : زمانی که طلسمی بر روی کاغذ یا فلز یا هر چیزی نوشته میشود،در واقع یک قراردادی نوشته شده است بین یک شخص(خواهان) و یک موجود ماورایی(خوانده).

که در این متن قرارداد انسان به موجود ماورایی میگوید که فلان کار را انجام بدهید تا برای شما فلان کار را انجام دهم.

یعنی در اصل طلسم یا دعا یک نوشته یا شرطی است که موجودی ماورایی را مجاب(وادار یا تشویق) به اجرای مفاد طلسم مینماید.

جهت ادامه این مقاله بر روی نوشته ” بخور زار ” کلیک نمایید

ادامهبخور زار

طلسم محبت با بخور زار

آموزش طلسم محبت با بخور زار بیست

در مراحل اجرای طلسم محبت با بخور زار کاغذی نگارش میشود که در آن نام یک زن و نام یک مَرد را نوشته است.

در متن طلسم هم نام یک موکل با تخصص ایجاد محبت بین افراد هم قید شده است و به موجود این چنین قید شده است که در صورت ایجاد محبت بین این دو شخص فلان هدیه یا فلان طعام را دریافت میکنید.طلسم صبی

(لازم به ذکر است که در طلسم محبت قید میشود، چه کسی جذاب و چه کسی مجذوب شود)

وقتی طلسم نگارش میشود موجود ماورایی (موکل) پایین می آید و تا زمان دریافت هدیه اش صبر میکند و هیچ اقدامی انجام نمیدهد.

در این هنگام دعانویسان یا هر شخصی که تمایل به اجرای طلسم صبی دارد با سوزاندن بخور زار یا پیچیدن طلسم با بخور زار و انجام مراحلی خاص، هدیه یا پیش کشی را به موجود ماورایی میدهد که عموما به شکل دود و سوزاندن بخور زار است.

جهت ادامه این مقاله بر روی نوشته ” طلسم محبت با بخور زار ” کلیک نمایید

ادامهطلسم محبت با بخور زار