بخور زار

بخور زار

در راستای اجرای طلسمات بدون نجاست، همواره از ماده ای بنام بخور زار اسم برده میشود.

و اما بخور زار چیست؟ و کاربرد بخور زار در طلسمات موکلدار چگونه است؟

با یک مثال ساده اینگونه توضیح میدهیم : زمانی که طلسمی بر روی کاغذ یا فلز یا هر چیزی نوشته میشود،در واقع یک قراردادی نوشته شده است بین یک شخص(خواهان) و یک موجود ماورایی(خوانده).

که در این متن قرارداد انسان به موجود ماورایی میگوید که فلان کار را انجام بدهید تا برای شما فلان کار را انجام دهم.

یعنی در اصل طلسم یا دعا یک نوشته یا شرطی است که موجودی ماورایی را مجاب(وادار یا تشویق) به اجرای مفاد طلسم مینماید.

جهت ادامه این مقاله بر روی نوشته ” بخور زار ” کلیک نمایید

ادامهبخور زار